Všeobecné obchodné podmienky

platné od 01. Januára 2013

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim  R.H.E.A., s.r.o.        e-Shop - dáždniky,


R.H.E.A., s.r.o.

Dr. Lučanského 523, 032 61 Važec,

 IČO: 47 091 894,

 DIČ: 2023736979,

Nie sme platcami DPH

zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro vl.č. 58719/L,  (ďalej len „predávajúci“) a jeho obchodným partnerom, čím sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku (ďalej len „kupujúci“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – kvalitnedazdniky.sk (ďalej len „e-Shop - dáždniky“)

 1. Kontrolný orgán - Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj - Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 041/ 7632 130
  fax č.: 041/ 7632 139
  e-mail: za@soi.sk
 2. "Objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci tieto podstatné náležitosti:

Meno a priezvisko kupujúceho
Názov obchodnej spoločnosti kupujúceho(ak existuje)
Sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho
Telefón a e-mail kupujúceho
Evidenčné číslo produktu (druh tovaru)

Elektronickú objednávku jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu, množstvo požadovaných kusov produktov, vybraný spôsob platby, vybraný spôsob dodania tovaru a požadovaný termín dodania, adresa pre dodanie tovaru. Po potvrdení, resp. overení objednávky bude kupujúcemu na e-mail doručená správa, ktorá bude obsahovať druh objednaného tovaru, adresa kupujúceho, informácie o objednanom tovaru ako cena za tovar, poštovné príp. balné, adresu dodania objednaného tovaru

 1. Kupujúci podaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke e-Shopu - dáždniky, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný v predmetnom e-Shope - dáždniky kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 3. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (odoslaným e-mailom o potvrdení objednávky). Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt, alebo uvedie na trh nové verzie produktov.
 4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky inak, ako sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 5. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

II. Dodacie podmienky

 1. Doručenie tovaru poskytujeme len na adresy, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike.
 1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od Slovenskej pošty.
 2. Ak je objednaný tovar na sklade, zasielame ho v lehote do 3 - 5 pracovných dní odo dňa vytvorenia objednávky, resp. prijatia platby na účet predávajúceho. Do tejto dodacej lehoty sa nezarátavajú víkendové dni a dni pracovného pokoja. V deň zaslania tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom o potvrdení vyexpedovania predmetu objednávky. Obyčajne býva tovar doručený v lehote 2 až 4 pracovné dni.
 3. Ak tovar nie je skladom u nás, dodacia lehota je uvedená pri každom produkte individuálne.
 4. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.
 5. Objednaný Tovar bude kupujúcemu doručený do 2 až 5 pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu o potvrdení expedovania predmetu objednávky kupujúcemu. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese doručenia si tovar kupujúci môže na pobočke Slovenskej pošty vyzdvihnúť do 7 dní odo dňa, v ktorom bude kupujúcemu doručené oznámenie o uložení zásielky.
 6. V prípade nevyzdvihnutia zásielky bude tovar po 7 dňoch zaslaný späť na adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný a bude vyzvaný uhradiť náklady spojené s vrátením nevyzdvihnutej zásielky v plnej výške. Výška poplatku je rovná poštovnému, ktoré si zaúčtuje Slovenská pošta.
 7. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašle predávajúci znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške vrátane nákladov za vrátenie nevyzdvihnutej zásielky.

 

III. Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov za doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overovaní objednávky.
 2. Pri zvolení spôsobu platby na dobierku bude celková suma objednávky navýšená o poplatok 3,50 EUR. Pri platbe bezhotovostným prevodom na účet vopred sa tento poplatok neúčtuje a účtuje sa poštovné vo výške 3,50 EUR.
 3. Pri zvolení spôsobu platby na dobierku bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky (email s názvom "[Kvalitné dáždniky e-shop] Proces prípravy zásielky") spolu s elektronickou faktúrou.
 4. Pri zvolení spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet budú na e-mail kupujúceho zaslané údaje potrebné na uskutočnenie platby. Elektronická faktúra bude e-mailom doručená kupujúcemu až po pripísaní platby na účet predávajúceho.
 5. Daňový doklad - podpísaná faktúra bude zaslaná kupujúcemu aj v papierovej forme spolu s objednaným tovarom.
 6. Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje dátum vystavenia daňového dokladu.
 7. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho vedený vo VÚB a.s., číslo účtu: 3124414153/0200. Ako variabilný symbol platby je potrebné použiť pridelené číslo objednávky.
 8. Všetky úvádzané ceny sú konečné  vrátane DPH.

IV. Záruka a reklamácia

 1. Objednávku je možné bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií zrušiť do doby 12 hodín od momentu vytvorenia objednávky. Zrušenie je nutné vykonať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom nášho elektronického kontaktného formulára. Po tejto lehote nie je možné záväznú objednávku zrušiť a zásielku s objednaným tovarom musí kupujúci vyzdvihnúť alebo inak čeliť sankciám za nevyzdvihnutie zásielky podľa Všeobecných obchodných podmienok čl. II. bodu 8. a 9.
 2. Zakúpený tovar je možné vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia pokiaľ spotrebiteľovi (v zmysle §1. zák. č. 108/2000 Z.z.) nevyhovuje (nesedí veľkosť alebo z iného dôvodu). Podmienkou výmeny tovaru za iný alebo vrátenia peňazí za vrátený tovar je, že tovar nebol použitý iba vyskúšaný a tovar musí byť vrátený v originálnom obale (obalom sa nemyslí obálka).
 3. Pred odoslaním vráteného tovaru na adresu predávajúceho je NUTNÉ najprv vytvoriť elektronickú "Žiadosť o vrátenie tovaru" a v uvedenej lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia na adresu kupujúceho, nám ju zaslať spolu s vráteným tovarom. Adresa pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu oznámená ihneď po vytvorení elektronickej žiadosti o vrátenie tovaru. (V prípade nejasností kontaktujte náš zákaznícky servis ktorýmkoľvek z dostupných spôsobov uvedených na našej stránke alebo na tel. č. 0903 138 361 počas pracovných dní v čase 15:00 - 20:00)
 4. Po doručení vráteného tovaru na adresu predávajúceho prebehne kontrola tovaru a overenie, či boli dodržané všetky podmienky uvedené v čl. IV. Záruka a reklamácia v bode č. 2. Na základe tejto kontroly bude vrátenie tovaru schválené, resp. zamietnuté.
 5. Pri nedodržaní podmienok uvedených v čl. IV. Záruka a reklamácia v bode č. 2. má predávajúci právo vrátenie tovaru zamietnuť.
 6. Tovar vracia kupujúci na vlastné náklady. Odporúčame zásielku pripoistiť. Poškodený balík neprevezmeme.
 7. Do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy bude peňažné plnenie odoslané kupujúcemu podľa dohody na bankový účet, ktorý uvedie kupujúci pri žiadosti o vrátenie tovaru, alebo poštovou poukážkou . Peňažné plnenie je vo výške kupujúcim zaplatenej sumy len za vrátený tovar uvedenej na faktúre.  Suma za poštovné a balné sa nevracia.  
 8. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Záručná lehota na predávaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 9. Zistenú chybu na výrobku prosím uplatnite bez zbytočného odkladu, v čo najkratšom čase od momentu, kedy bola zistená oznámením tejto skutočnosti jedným ponúkaných spôsobov komunikácie uvedených v čl. I. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ďalšie používanie zapríčiní prehĺbenie poškodenia a prípadné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť príčinou odmietnutia reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať späť spolu s dokladom o zakúpení tovaru. (faktúra) na našu adresu.
 10. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od zaslania reklamovaného tovaru predávajúcemu. Samozrejme našou snahou je, aby tieto lehoty boli čo najkratšie. V prípade, že v uvedenej lehote nebude reklamácia vybavená, je považovaná za opodstatnenú.
 11. V závislosti od druhu reklamácie bude poškodenie na výrobku odstránené, pokiaľ ho nebude možné odstrániť, dohodneme s Vami ďalší postup (výmena tovaru, zníženie ceny, vrátenie peňazí).
 12. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené: použitím tovaru v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym zaobchádzaním príp. používaním a ošetrovaním (symboly či pokyny na ošetrovanie výrobku sú vždy uvedené na výrobnom štítku produktu), mechanickým alebo úmyselným poškodením, prirodzeným opotrebením vyplývajúcim z povahy výrobku, živelnou pohromou.

V. Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. §7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení, resp. registrácii.